Общи условия за ползване

Внимателно прочетете тези Общи условия, преди да използвате TASTINGROOM.BG

Цялата информация и съдържание на страниците на уеб-сайта TASTINGROOM.BG е предназначен изцяло за пълнолетни потребители навършили осемнадесетгодишна възраст. Ако нямате навършени осемнадесет години, молим незабавно да напуснете този сайт.

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

 1. Настоящите Общи условия уреждат договорно отношенията за покупко-продажба от разстояние/дистанционни продажби между БГБАРМАН ООД и всеки Клиент и са достъпни на интернет страницата TASTINGROOM.BG като Общи условия, съгласно които БГБАРМАН ООД, наричан за по-кратко по надолу ТЪРГОВЕЦА предоставя услуги на потребителите /клиентите си, както физически, така и юридически лица, посредством Интернет магазина си TASTINGROOM.BG. Тези условия обвързват всички потребители. Текстът на настоящите Общи условия е достъпен в Интернет на интернет страница с адрес TASTINGROOM.BG по начин, който позволява неговото съхраняване и възпроизвеждане. Електронна препратка към Интернет страницата, съдържаща текста на настоящите Общи условия, е разположена на всяка страница от Уебсайта TASTINGROOM.BG С всяко ползване на услугите и ресурси на Уебсайта TASTINGROOM.BG, включително с отварянето на Интернет страница от Уебсайта TASTINGROOM.BG, както и чрез натискане на електронна препратка от заглавната (началната) или която и да е друга Интернет страница на Уебсайта TASTINGROOM.BG, ПОТРЕБИТЕЛИТЕ декларират, че са запознати с настоящите Общи условия, съгласяват се с тях и се задължават да ги спазват.
 2. Уеб-сайта TASTINGROOM.BG няма за цел подтикване към употреба на алкохол.
 3. Настоящите Общи условия се регулират от действащото българско и европейско законодателство и в частност Закон за защита на потребителите, Закон за електронната търговия, Закон за виното и спиртните напитки, Закон за защита на авторското право и сродните му права, Закон за задълженията и договорите, Закона за пощенските услуги и др.

ДЕФИНИЦИИ

При прилагане на настоящите Общи условия посочените по-долу термини и изрази се употребяват в следния смисъл:

 • ТЪРГОВЕЦ – БГБАРМАН ООД. Търговско дружество със седалище и адрес на управление в гр. Варна, ж.к. Дружба – Аспарухово, бл 7, ап. 10, вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 201324256, което предоставя услугите, предмет на настоящите Общи условия, посредством администрираният от него уебсайт: TASTINGROOM.BG
 • Уеб-сайт е обособеното място в глобалната Интернет мрежа, достъпно чрез своя унифициран адрес (URL) по протокол HTTP или HTTPS и съдържащо файлове, програми, текст, звук, картина, изображение, електронни препратки или други материали и ресурси.
 • IP Адрес („IP address”) е уникален идентификационен номер, асоцииращ устройство, Интернет страница или ресурс на потребителя, по начин, който позволява локализирането им в глобалната Интернет мрежа.
 • TASTINGROOM.BG – достъпен на адрес в интернет http://tastinroom.bg/, е уебсайт посредством който на ПОТРЕБИТЕЛ/КЛИЕНТ се предоставя възможност за закупуване и доставка на стоки до посочен от тях адрес. Уебсайта е собственост на БГБАРМАН ООД.
 • ПОТРЕБИТЕЛ/КЛИЕНТ – всяко юридическо лице и всяко физическо лице с навършени 18 години, което е извършило регистрация по реда на Общите условия и има активен клиентски профил или лице, което извършва поръчки без създаване на клиентски профил.
 • КЛИЕНТСКИ ПРОФИЛ – създаден със завършването на регистрацията и обособен в базата данни на TASTINGROOM.BG уникален профил на съответния регистриран клиент за използване на електронния магазини услугите, достъпен чрез въвеждане на потребителско име и парола;
 • ПОРЪЧКА – генерирана заявка до TASTINGROOM.BG, или на посочения на сайта телефонен номер  за доставка на обявените на TASTINGROOM.BG стоки (напитки и др.)
 • Електронна препратка е връзка, обозначена в определена Интернет страница, която позволява автоматизирано препращане към друга Интернет страница, информационен ресурс или обект чрез стандартизирани протоколи.
 • Потребителски профил е обособена част в TASTINGROOM.BG, съдържаща информация за потребителя, предоставена от него при регистрацията му и съхранявана от TASTINGROOM.BG, като достъпът до потребителския профил се осъществява чрез въвеждане на потребителско име и парола. Профилът дава възможност на потребителя да разглежда и редактира данните си, въведени при регистрацията, да променя паролата си за достъп и др.
 • Потребителско име е избран от потребителя уникален код от букви и/или цифри, посредством които той се индивидуализира в TASTINGROOM.BG
 • Парола е избран от потребителя код от букви и/или цифри, който заедно с потребителското име индивидуализира същия.
 • Сървър е устройство или система от свързани устройства, на което или на някое от които е инсталиран системен софтуер за изпълняване на задачи във връзка със съхраняване, обработка, приемане или предаване на информация.
 • Случайно събитие е непредвидено към момента на сключването на договора обстоятелство от извънреден характер, което прави изпълнението му обективно невъзможно.
 • Търговски съобщения са рекламни или други съобщения, представящи пряко или косвено стоките, услугите или репутацията на лице, извършващо търговска или занаятчийска дейност или упражняващо регулирана професия.
 • Територия е територията на Република България, където само и единствено могат да бъдат използвани услугите на сайта tastinroom.bg. ТЪРГОВЕЦЪТ не доставя стоките, поръчани чрез Сайта, извън територията на Република България.
 • Договор за покупко-продажба от разстояние или „Дистанционна продажба“ е двустранно споразумение между ТЪРГОВЕЦА и КЛИЕНТА, с което се сключва сделката за покупко-продажба на стоки посредством Сайта.
 • Заявка или ОН-ЛАЙН (on-line ) покупка представлява потвърдената от страна на КЛИЕНТА готовност да закупи стоки, които следва да бъдат доставени от ТЪРГОВЕЦА, като тази готовност е отправена по електронен път чрез Сайта с крайна цел да се осъществи покупко-продажба на стоки от разстояние/дистанционна продажба.
 • Куриер е търговец, който доставя закупените от КЛИЕНТА стоки до посочен от КЛИЕНТА адрес и осъществява дейността си съгласно Закона за Пощенските Услуги на Република България.
 • Работен ден е всеки ден, в който банките в Република България осъществяват дейност.
 • Неработен ден или Почивен ден е всеки ден, който е неработен (Събота или Неделя), обявен за неработен по съответния ред или официален празник на Република България.
 • Наложен платеж представлява начин на плащане, което се осъществява при доставката на стоки и/или услуги по смисъла на Закона за пощенските услуги на Република България.
 • Отказ от закупена стока е правото на Потребителя да се откаже от закупената стока посредством сключения договор за покупко-продажба от разстояние в съответствие с чл. 50 от Закона за защита на потребителите.
 • Прихващане е правото на ТЪРГОВЕЦА да прихваща вземанията си от КЛИЕНТА за извършени административни, транспортни, куриерски и др. разходи, подлежащи на възстановяване от КЛИЕНТА с вземанията на КЛИЕНТА за възстановяване на заплатената цена при неосъществена доставка и/или при отказ от закупена стока.

ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

 1. БГБАРМАН ООД, чрез Уебсайта TASTINGROOM.BG предоставя в режим онлайн (on-line) на ПОТРЕБИТЕЛЯ предвидените в тези Общи условия услуги, при стриктно спазване от страна на последния на определените в тези Общи условия изисквания.
 2. Част от услугите и съдържание публикувано на уебсайта TASTINGROOM.BG, се предоставят на всички ПОТРЕБИТЕЛИ без да е необходима предварителна регистрация. Такива са, без да се ограничават до: достъп до и използване, при спазване правилата на настоящите Общи условия, на разнообразни информационни ресурси, достъпни посредством Уебсайта TASTINGROOM.BG – новини, промоции, събития, електронни връзки към български и чуждестранни сайтове или друго предоставено от TASTINGROOM.BG съдържание, както и Потребителско съдържание, публикувано на Уебсайта TASTINGROOM.BG.
 3. Използването на част от услугите на уебсайта TASTINGROOM.BG е възможно само след предварителна регистрация, създаване на Потребителски профил на ПОТРЕБИТЕЛЯ и въвеждане на потребителско име и парола.
 4. Отношенията между ПОТРЕБИТЕЛИТЕ и TASTINGROOM.BG във връзка с предлагането, осъществяването на достъп и използването на платени услуги посредством Уебсайта TASTINGROOM.BG се уреждат съгласно правилата, описани в настоящите Общи условия за ползване

Приложимост и регистрация

 1. С отбелязването на съответната отметка при завършване на Регистрация или Поръчка всеки Клиент декларира, че е запознат с настоящите Общи условия, съгласен е с тяхното съдържание и приема да бъде обвързан от тях при всяко използване на електронния магазин и предлаганите чрез него продукти и услуги.
 2. Приемането на Общите условия чрез отбелязването на съответната отметка и изпращането на регистрационната форма чрез натискането на съответния бутон, а също и потвърждаването на всяка отделна Поръчка, представляват електронни изявления по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис и водят до сключване на договор(и) между ТЪРГОВЕЦА и съответния Клиент.
 3. При регистрация и при последващо актуализиране КЛИЕНТА, декларира, че предоставените данни за самоличност са точни, верни и пълни.
 4. ТЪРГОВЕЦА потвърждава завършването на регистрацията чрез отправяне на съобщение до посочения в електронната форма за регистрация email адрес, съдържащо информация за активирането на Клиентския профил.
 5. Посоченият в електронната форма за регистрация/поръчка e-mail адрес ще бъде използван от ТЪРГОВЕЦА за връзка с КЛИЕНТА, като отправените до него съобщения ще се считат за получени с изпращането им до електронната поща на КЛИЕНТА без нужда от изрично потвърждение за това.
 6. При непредоставяне на изискваните в регистрационната форма лични данни, ТЪРГОВЕЦА, посредством сайта TASTINGROOM.BG има право да откаже регистрацията.
 7. В случай на предоставяне на неверни данни или неотразяване на настъпилите промени, TASTINGROOM.BG има право да прекрати или спре незабавно и без предизвестие предоставянето на услугите, както и поддържането на регистрацията му. В този случай прекратяването на предоставянето на услугите се счита за автоматично прекратяване на договора.

Права и задължения на КЛИЕНТА

 1. ПОТРЕБИТЕЛЯТ сам осигурява необходимото му за ползването на предоставяните от ТЪРГОВЕЦА услуги клиентско оборудване (крайни устройства за достъп до Интернет и съответни софтуерни приложения) и достъп до Интернет.
 2. ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право на достъп в режим онлан (on-line) до услугите, предоставяни чрез Уебсайта TASTINGROOM.BG, при спазване на условията и изискванията за достъп, определени от ТЪРГОВЕЦА.
 3. КЛИЕНТА, регистрирал Клиентски профил, няма право да предоставя достъп до Клиентския си профил на трети лица. Регистрираният Клиент е длъжен да пази потребителското име и паролата за достъп до своя Клиентски профил. В случай че трето лице получи достъп до данните за вписване или до Клиентския профил по какъвто и да е начин, съответният регистриран Клиент е длъжен незабавно да уведоми за това TASTINGROOM.BG. При неизпълнение на това задължение регистрираният Клиент ще носи отговорност за евентуално претърпени от TASTINGROOM.BG вреди, като до момента на надлежното уведомяване TASTINGROOM.BG ще приема всяко идентифициране с потребителското име и паролата на съответния регистриран Клиент като достъп, осъществен от самия регистриран Клиент.
 4. В случай на промяна на данните за самоличност, посочени при регистрация, регистрираният Клиент е длъжен да ги актуализира своевременно при спазване на изискването те да бъдат точни, верни и пълни.
 5. КЛИЕНТА може да избере поръчката да му бъде доставена чрез куриер до адрес, офис на куриер или лично да вземе своята поръчка на адреса на физическия магазин на компанията. Физическия магазин на компанията се намира в град Варна, улица Драган Цанков № 8. При избор за доставка чрез куриер на КЛИЕНТА ще бъде начислена такса доставка според тарифите на куриерската компания.
 1. С приемането на настоящите Общи условия КЛИЕНТА се съгласява да получава търговски съобщения с информация за нови, промоционални и др. стоки на Сайта, като такива търговски съобщения не се считат непоискани по смисъла на Закона за електронната търговия. В случай че не желае да получава такава информация, КЛИЕНТА следва изрично да откаже получаването на същата чрез формите за запитване и контакт, посочени на Сайта.

Права и задължения на ТЪРГОВЕЦА

 1. ТЪРГОВЕЦА се задължава да полага дължимата грижа за предоставяне на възможност на ПОТРЕБИТЕЛЯ за нормално ползване на услугите.
 2. ТЪРГОВЕЦА се ангажира да се свърже с ПОТРЕБИТЕЛЯ на посочената от последния електронна поща или телефонен номер, непосредствено след получаване на поръчката по електронен път, за да уточни срока на доставка и други детайли и подробности по поръчката. 
 3. ТЪРГОВЕЦА, се задължава да направи всичко по силите си да достави поръчката на ПОТРЕБИТЕЛЯ в рамките на срока, който е обявен, при потвърждението на поръчката. 
 4. При висока натовареност или форсмажорни обстоятелства, водещи до временно затруднение за ТЪРГОВЕЦА да спази посоченото време за доставка той има право да откаже поръчката, като за целта уведомява своевременно ПОТРЕБИТЕЛЯ, че поръчката му не може да бъде доставена.
 5. ТЪРГОВЕЦЪТ си запазва правото да избира/променя подизпълнителя, извършващ доставката, без да е длъжен да информира предварително КЛИЕНТА, стига това да не рефлектира на начина и срока на доставка.

Ограничаване на отговорността

 1. ТЪРГОВЕЦА не носи отговорност за претърпени от КЛИЕНТА имуществени и неимуществени вреди, претърпени загуби или пропуснати ползи в случай на неспазване на настоящите Общи условия от страна на КЛИЕНТА или поради други, независещи пряко от ТЪРГОВЕЦА причини, и/или когато това се дължи на обстоятелства извън контрола на ТЪРГОВЕЦА, например при временни проблеми с хостинг.
 2. ТЪРГОВЕЦА не носи отговорност за засягането на правата на трети лица с (без)действията на КЛИЕНТА при използването на електронния магазин и/или предлаганите чрез него стоки и услуги, в хипотези, включващи, но без да бъдат ограничени до нарушаване на настоящите Общи условия.
 3. С приемането на настоящите Общи условия КЛИЕНТА е информиран, че Сайтът отразява наличността на стоките към момента на посещението. Поради динамиката в стокооборота е възможно определени стоки, публикувани и фигуриращи на Сайта като „налични“, да бъдат изчерпани в момента на заявката и да не могат да бъдат поръчани и доставени чрез Сайта. До изричното потвърждение на поръчката от страна на ТЪРГОВЕЦА, генерираната поръчка е със статус „заявка“ и при всички случаи ТЪРГОВЕЦЪТ следва да потвърди на КЛИЕНТА възможността/невъзможността за доставка на заявените през Сайта стоки, като едва след потвърждението генерираната поръчка се счита приета и договорът за покупко-продажба от разстояние сключен.
 4. ТЪРГОВЕЦА може да промени параметрите (срок/начин на доставка и др.) на поръчката чрез Сайта. Ако направи това, ТЪРГОВЕЦЪТ се задължава да съобщи на КЛИЕНТА за извършените промени на предоставения от него е-мейл и/или телефон за контакти и/или по друг подходящ начин, в срок най-късно до момента на изпращането на КЛИЕНТА на съобщението за доставка на потвърдената поръчка до адреса на КЛИЕНТА. В такива случаи КЛИЕНТА следва да потвърди съгласието си с извършените промени, за да е валидно сключен договорът за покупко-продажба от разстояние.
 5. ТЪРГОВЕЦЪТ не носи отговорност и не се ангажира със срокове за предоставяне на информация относно потвърждаване на генерирани поръчки от КЛИЕНТА, статусът на негови или на други Потребители/Юридически лица запитвания, въпроси и запитвания за продукти, наличност на продукти.
 6. ТЪРГОВЕЦЪТ не носи отговорност за претърпени вреди и/или пропуснати ползи и други загуби от какъвто и да било вид и размер, настъпили след, в резултат на или поради използване/невъзможност за използване (поради технически проблеми, профилактика, решения на администратора и др.) на Сайта. ТЪРГОВЕЦЪТ не носи отговорност, в случай че при използване на Сайта или материали от него, КЛИЕНТА претърпи вреди, състоящи се в увреждане на оборудване на КЛИЕНТА, за което е необходим ремонт или поправка, загуба на информация и др., като всички разходи, свързани с отстраняването на такива вреди или тяхното обезщетяване, са за сметка на КЛИЕНТА.
 7. ТЪРГОВЕЦЪТ не носи отговорност за забава на доставката поради независещи от ТЪРГОВЕЦА обстоятелства, като например забавяне от страна на куриера, извършващ доставката.

Интелектуална собственост

 1. Търговската марка TASTING ROOM, електронният магазин TASTINGROOM.BG, цялото негово съдържание, както и свързаните търговски марки, са обекти на интелектуална собственост, закриляни по силата на действащото българско и приложимото международно законодателство. БГБАРМАН ООД притежава правото на интелектуална собственост върху електронния магазин в неговата цялост, както и върху всички съставляващи го отделни компоненти, и съдържанието му не може да бъде използвано нито в неговата цялост, нито частично от трети лица без изричното предварително писмено съгласие на носителя на правата на интелектуална собственост.
 2. При закупуване на стока, представляваща обект на авторски и/или патентни права, ТЪРГОВЕЦЪТ не предоставя никакви допълнителни права за ползване и разпространение, освен изрично упоменатите права и/или лицензии от производителя/дистрибутора на стоката. Всички предоставени от ТЪРГОВЕЦА стоки и услуги, които се ползват със защита съгласно Закона за защита на авторското право и сродните му права, се предоставят на КЛИЕНТА в оригиналният си вид, опаковка и носител без каквото и да било въздействие от страна на ТЪРГОВЕЦА и съгласно лицензите и правата за разпространение, предоставени от производителите и/или дистрибуторите им за Република България.
 3. Линковете от Сайта към други сайтове, собственост на трети лица, са публикувани за удобство на КЛИЕНТА. При употреба на такава препратка КЛИЕНТА не използва услуга, предоставена от ТЪРГОВЕЦА и по отношение на използването на препратката извън Сайта настоящите Общи условия не се прилагат. ТЪРГОВЕЦЪТ не носи отговорност по отношение на информацията и/или съдържанието на други сайтове, собственост на трети лица, като не налага използването на тези сайтове или информацията публикувана в тях. Всички евентуални рискове, свързани с използването на такива сайтове, се носят от КЛИЕНТА.

Стоки представени на сайта

 1. Информацията за стоките в Сайта е разпределена по категории, подкатегории, марки и други етикети и информационни текстове целящи предоставяне на информиран избор на КЛИЕНТА. ТЪРГОВЕЦЪТ не носи отговорност за неточности в описанието на стоката, които не се отнасят към основните характеристики на стоката и не претендира за изчерпателност на предоставената информация.
 2. В продуктовата страница на всеки артикул, предлаган в Сайта е предоставена информация относно цената. Всички цени са в Български Лева и с включен ДДС. В случай че стоката има няколко модификации, като разфасовка или друга разновидност, на страницата й са посочени цените за всяка една от тях.
 3. ТЪРГОВЕЦА има право да променя асортимента, описанието, времето за доставка и другите детайли във връзка с предлаганите от трети страни в електронния магазин стоки. Всяка отделна Поръчка се изпълнява на стойност и при другите условия, изрично посочени на КЛИЕНТА преди финализиране на съответната Поръчка. Тези условия се отнасят единствено до съответната Поръчка, която бива финализирана, като ТЪРГОВЕЦА не гарантира, че в бъдеще КЛИЕНТА ще може да извършва Поръчки при същите условия.
 4. ТЪРГОВЕЦЪТ има право по всяко време и без предупреждение да прави промени в публикуваните продукти, услуги, цени и други характеристики на стоките и КЛИЕНТИТЕ се считат информирани за посочените промени от датата на публикуването им. Част от информацията, публикувана в Сайта, е възможно да се отнася до продукти, които не се предлагат и не са достъпни в момента.
 5. ТЪРГОВЕЦЪТ си запазва правото да публикува имена на продукти, марки и друга информация за стоки на английски или друг език, така както са изписани на етикета на продукта, когато:
 • Има опасност с превода и да се изгуби ценна информация относно характеристиките на стоката;
 • Няма общоприета еднозначна терминология на Български език;
 • Самата стока е носител на информация на английски или друг език.
 • Това е името на регистрирана търговска марка.

Поръчка

 1. КЛИЕНТА има право да поръчва всички стоки, посочени в Сайта. При извършване на поръчката КЛИЕНТА има право да избере вида, марката и количеството на стоките, условията за плащане, начина и сроковете за доставка, според предложените на Сайта възможности. По всяко време преди окончателното потвърждение на направената поръчка с попълването на формата за онлайн (on-line) покупки, КЛИЕНТА има право да извършва промени в избраните от него стоки и услуги. При извършване на поръчка на Сайта КЛИЕНТА влиза в договорни отношения с ТЪРГОВЕЦА за покупко-продажба на избрания артикул.
 2. ТЪРГОВЕЦЪТ има право да променя цените, посочени в Сайта по свое усмотрение, по всяко време и без да е длъжен да уведомява предварително КЛИЕНТА. КЛИЕНТА е длъжен да заплати цената, която е била посочена на Сайта по време на извършване на поръчката, независимо дали е по-ниска или по-висока от актуализираната цена.
 3. При допуснати технически грешки в публикуваната информация на Сайта, в резултат на което поръчката не може да бъде изпълнена, ТЪРГОВЕЦЪТ има правото да откаже изпълнението на поръчката като не дължи обезщетение на КЛИЕНТА, освен възстановяване на сумите, заплатени и/или депозирани от КЛИЕНТА за отказана поръчка, ако има такива.
 4. ТЪРГОВЕЦЪТ има право по своя преценка, в зависимост от вида и количеството на заявените стоки, да изисква тяхното предплащане преди да потвърди поръчката за доставка като информира за това КЛИЕНТА на посочения във формата за регистрация имейл. В случай че КЛИЕНТА не е съгласно с предплащането, поръчката се счита за отказана и ТЪРГОВЕЦЪТ няма задължение да достави заявените Стоки.
 5. Поръчка и съответно доставка на алкохол и спиртни напитки се извършва към Потребителя, само и единствено ако същият е навършил 18 години, което Потребителят доказва с документ за самоличност в момента на получаване на поръчката. В случай че потребителят откаже или не може да докаже, че е навършил 18 годишна възраст, ТЪРГОВЕЦЪТ не осъществява предаването на стоката и се освобождава от задължението си за доставка, като в този случай всички административни и транспортни разходи са за сметка на Потребителя.

Начини на плащане

 1. При заплащане по банков път, КЛИЕНТА заплаща сума, равна на стойността на доставената стока съгласно потвърдената поръчка по банковата сметка на ТЪРГОВЕЦА и едва след като плащането бъде потвърдено като получено и банковата сметка бъде заверена със съответната сума, ТЪРГОВЕЦЪТ изпълнява доставката на поръчаните стоки и услуги.

ВАЖНО УТОЧНЕНИЕ

При превод от сметки на клиенти извън Европейския съюз на входа на паричния превод според таксите на банките ще бъде удържана комисионна от 0,1% от сумата, но не по-малка от 10 Евро. Същата комисионна се удържа и при превод от банкови сметки в страни в Европейския съюз, но във валута различна от Евро.

Важно уточнение е, че клиента трябва да калкулира стойността на банковите комисионни при нареждане на превода така, че по сметката на ТЪРГОВЕЦА да пристигне нетната сума на направената покупка след приспадане на комисионните.

 1. При вземане от място КЛИЕНТА може да заплати в брой или с карта на ПОС терминал.
 2. При доставка и заплащане в брой с наложен платеж на поръчаните и доставени стоки и услуги КЛИЕНТА се задължава да заплати цената на поръчаните стоки в момента на доставката на ТЪРГОВЕЦА или на неговия представител/подизпълнител, извършващ доставката на поръчаната стока пълната й стойност съгласно потвърдената поръчка.
 3. В случаите на вземане от място и наложен платеж, КЛИЕНТА ще получи касов бон издаден от физическия обект на фирмата собственик на сайта.

Доставка и срокове на доставка

 1. Срокът за доставката на заявените с поръчка стоки, (за които вече е получено плащане, ако е с платежно нареждане) до посочения от КЛИЕНТА адрес е от 1 до 4 работни дни, след получаване на потвърждение на поръчката, като срокът може да бъде удължен в период на официалните празници и/или почивни дни със срока на неработните дни. При доставка до офис на куриер поръчката ще бъде доставена на следващия ден след потвърждение на поръчката. За поръчки получени в събота и неделя доставката ще бъде осъществена във вторник или първия следващ работен ден. За поръчки заявени до адрес на клиента доставката ще бъде осъществена до 2 дена от момента на потвържение на поръчката. За поръчки получени и потвърдени в петък и заявени до адрес на клиента доставката ще бъде осъществена в понеделник или първия следващ работен ден. За поръчки получени и потвърдени в събота и неделя и заявени до адрес на клиента доставката ще бъде осъществена във вторник или първия следващ работен ден. Във всички случаи е възможно забавяне в посочените срокове за доставка, за което КЛИЕНТА следва да бъде своевременно уведомен от страна на ТЪРГОВЕЦА. Доставката на поръчаните стоки се извършва по избрания от КЛИЕНТА начин и според посочените срокове. ТЪРГОВЕЦЪТ си запазва правото да удължава посочените срокове с до 7 (седем) календарни дни, като за целта информира предварително КЛИЕНТА.
 2. ТЪРГОВЕЦЪТ може да поиска допълнително потвърждение от КЛИЕНТА за направената поръчка, включително по телефон и/или електронна поща. В случай че КЛИЕНТА откаже да предостави исканото от  ТЪРГОВЕЦА потвърждение, отказът от предоставянето му води до автоматична отмяна на поръчката.
 3. Цената на разходите за доставка се калкулира автоматично в стойността на поръчката на Сайта и е посочена при финализиране на поръчката.

Политика за приемане и удовлетворяване на рекламации на ТЪРГОВЕЦА

 1. При извършване на доставката, стоките следва да бъдат прегледани внимателно от КЛИЕНТА и/или упълномощено от него лице. При констатиране на дефекти, установени при доставка, КЛИЕНТА следва да впише вида на констатираните дефекти в товарителницата в присъствието на куриера и незабавно да уведоми ТЪРГОВЕЦА на тел. 087 922 3323. При приемане на доставката от КЛИЕНТА без забележки с подписването на товарителницата, представена му от куриера, всички и всякакви последващи претенции за дефекти на закупената стока се явяват неоснователни и като такива не следва да бъдат удовлетворявани. В случай че констатираните дефекти не бъдат вписани в товарителницата в присъствието на куриера при получаването на стоката и/или КЛИЕНТА не уведоми незабавно ТЪРГОВЕЦА на тел 087 922 3323, КЛИЕНТА губи правото си на рекламация.
 2. При посочени неверен или грешен адрес, лице за контакти и/или телефон при подаване на заявката, ТЪРГОВЕЦЪТ не носи отговорност за неточно изпълнение на поръчката в следствие на подадената невярна информация от КЛИЕНТА.
 3. В случай че КЛИЕНТА не бъде открит в срока за изпълнение на доставката на посочения от него адрес и/или не бъде осигурен достъп до адреса за доставка, ТЪРГОВЕЦЪТ се освобождава от задължението си да достави заявените стоки и КЛИЕНТА губи възможността поръчаните от него стоки да му бъдат доставени.
 4. Когато доставените стоки явно не съответстват на заявените за покупка от КЛИЕНТА и това може да се установи при обикновен преглед на доставените стоки, КЛИЕНТА има право да поиска доставените стоки да бъдат заменени със съответстващи на извършеното от него заявление за покупка на стоки.

Прекратяване на отношенията между страните

 1. Потребителят има право да се откаже от договора от разстояние или от договора извън търговския обект, без да посочва причина, без да дължи обезщетение или неустойка, в срок от 14 (четиринадесет) календарни дни, считано от датата, на която Потребителя или трето лице, различно от превозвача и посочено от него, е влязло във владение на стоките. Потребителят има право да се откаже от договора извън търговския обект само и единствено по отношение на стоки, които не са потребими и попадат в приложното поле на Закона за защита на потребителите в частта договори от разстояние. Правото на отказ от договора извън търговския обект не се прилага в следните случаи: за доставка на стоки, изработени по поръчка на потребителя или съобразно неговите индивидуални изисквания; за доставка на стоки, които поради своето естество могат да влошат качеството си или имат кратък срок на годност; за доставка на запечатани стоки, които са разпечатани след доставката им и не могат да бъдат върнати поради съображения, свързани с хигиената или защита на здравето; за доставка на стоки, които, след като са били доставени и поради естество им са се смесили с други стоки, от които не могат да бъдат отделени.
 2. За да упражни правото си на отказ, Потребителят следва да уведоми ТЪРГОВЕЦА в свободен текст, като посочи трите си имена, адрес, телефонен номер и електронен адрес и за решението си да се откаже от договора с недвусмислено заявление, използвайки контактната форма публикувана по-дол, на тази страница .
 3. В случай че Потребителят се откаже от договора, ТЪРГОВЕЦЪТ ще възстанови всички плащания, които е получил, с изключение на разходите за доставка, допълнителни разходи, свързани с избран от потребителя начин на доставка, различен от стандартния начин на доставка, предлаган от ТЪРГОВЕЦА, банкови такси и комисионни, разходите за връщане на стоките, за които Потребителят е упражнил правото си на отказ, които разходи са изцяло за сметка на Потребителя.
 4. Когато Потребителят упражни правото си на отказ от договора от разстояние или от договора извън търговския обект и когато ТЪРГОВЕЦЪТ не е предложил да прибере стоките сам, Потребителят трябва да изпрати или предаде стоките обратно на ТЪРГОВЕЦА или на упълномощено от него лице без неоправдано забавяне и не по-късно от 14 (четиринадесет) календарни дни, считано от датата, на която Потребителят е съобщил на ТЪРГОВЕЦА за решението си да се откаже от договора. Крайният срок се смята за спазен, ако Потребителят изпрати или предаде стоките обратно на ТЪРГОВЕЦА преди изтичането на 14-дневния срок. ТЪРГОВЕЦЪТ ще възстанови заплатената от Потребителя сума във всички случаи не по-късно от 14 (четиринадесет) календарни дни, считано от датата, на която Потребителят информира ТЪРГОВЕЦА за неговото решение за отказ от договора.ТЪРГОВЕЦЪТ ще извърши възстановяването на заплатената сума само по банковата сметка на КЛИЕНТА, от която е постъпило плащането или друга банкова сметка в банка, оперираща в Република България, изрично посочена от Потребителя в изявлението за отказ. ТЪРГОВЕЦЪТ има право да отложи възстановяването на плащанията до получаване на стоките от Потребителя без това да се счита за забава на ТЪРГОВЕЦА в съответствие с изискванията на Закона за защита на потребителите. Срокът се счита за спазен, ако Потребителят изпрати обратно стоките на ТЪРГОВЕЦА преди изтичането на 14-дневния срок. Потребителят следва да поеме преките разходи по връщане на стоката като разходи за доставка чрез куриер. Стоките следва да бъде върнати в оригинална опаковка в тяхната цялост, пълна окомплектовка с придружаващата ги документация и без увреждания. В случай на неспазване на посоченото задължение от Потребителя, ТЪРГОВЕЦЪТ запазва правото си да прецени дали да приеме обратно върнатите стоки и да възстанови заплатените суми. Потребителят декларира съгласие, а ТЪРГОВЕЦЪТ има право да извърши прихващане на вземанията си за административни, транспортни, куриерски и др. разходи от вземанията на Потребителя за заплатената сума за заявените от последния стоки. Юридическите лица не могат да се ползват от и да упражнят правото на отказ по този раздел, както и от всички други права на потребителите, предвидени в Закона за защита на потребителите, тъй като те не са потребители по смисъла на допълнителните разпоредби на този закон. Неуредените с настоящите Общи условия отношения между Юридическите лица и ТЪРГОВЕЦА се регулират от разпоредбите на Търговския закон и Закона за задълженията и договорите.

ПРОМЕНИ В ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

 1. С оглед периодичното допълване и модификации на Услугите, тяхното усъвършенстване и разширяване, както и във връзка с възможни законодателни промени, които рефлектират върху тях, Общите условия могат да бъдат променяни едностранно от ТЪРГОВЕЦА. Тази промяна може да се извършва и при изменение на вида, естеството или технологията на предоставяните Услуги, при прекратяване предоставянето на определени Услуги, както и при изменение в икономическите условия.
 2. При извършване на промени в Общите условия, ТЪРГОВЕЦА ги довежда до знанието на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ чрез публикуването им на Уебсайта TASTINGROOM.BG. ТЪРГОВЕЦА предоставя на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ двуседмичен срок да се запознаят с промените в Общите условия, след което те влизат в действие.
 3. Тези Общи условия, както и бъдещи изменения в тях, се прилагат и за заварените регистрирани ПОТРЕБИТЕЛИ към датата на влизането им в действие. Всички те имат възможността да заявят чрез изпращане на съобщение до ТЪРГОВЕЦА, че отхвърлят промените. В случай, че изявление за отхвърляне на промените не бъде получено от ТЪРГОВЕЦА, се счита, че ПОТРЕБИТЕЛЯТ е обвързан от тях. Заявяването от страна на регистриран ПОТРЕБИТЕЛ, че не е съгласен с промените в Общите условия, ще води до автоматично прекратяване на договора между ПОТРЕБИТЕЛЯ и ТЪРГОВЕЦА за ползване на услугите, предоставяни чрез Уебсайта TASTINGROOM.BG, при което ТЪРГОВЕЦА има право да спре незабавно достъпа на съответния ПОТРЕБИТЕЛ до потребителския му профил, да прекрати регистрацията му и да изтрие от сървърите си цялото разположено от него Потребителско съдържание.

Решаване на спорове, други разпоредби

 1. В случай на неудовлетвореност от електронния магазин или предлаганите чрез него услуги ТЪРГОВЕЦА насърчава Клиентите да се свържат директно с него на един от посочените в раздел „Контактна информация“ по-долу начини, за да бъде осъществен опит за неформално решаване на възникналите спорове. В случай че КЛИЕНТА не желае да използва този способ или не е удовлетворен от отговора на ТЪРГОВЕЦА, право на КЛИЕНТА е да отнесе въпроса до Европейската Електронна платформа за онлайн решаване на потребителски спорове. Право на КЛИЕНТА е да отнесе подобни въпроси и до Комисията за защита на потребителите.
 2. За неуредените в настоящите Общи условия положения се прилагат общите разпоредби на българското и съответното приложимо международно законодателство.
 3. Недействителност на някоя от разпоредбите на настоящите Общи условия не води до недействителност на Общите условия в тяхната цялост.

Други

 1. Този Сайт и неговото приложение е валидно само за територията на Република България. ТЪРГОВЕЦЪТ декларира, че материалите или услугите, посочени в този Сайт, не са достъпни извън територията на Република България и съответно достъпът до тях от територии, извън посочената територия, е невалиден.

Контактна информация

Наименование на ТЪРГОВЕЦА:
БГБАРМАН ООД

Седалище и адрес на управление:
гр. Варна; ж.к. “Дружба” – Аспарухово, бл 7, ап. 10

ЕИК
201324256

Регистрация по ЗДДС
BG201324256

Банкова сметка за разплащания по банка

Банка Уникредит Булбанк
BIC UNCRBGSF
IBAN BG87UNCR70001523207546

Електронна поща:
office@bgbarman.com

Адрес за упражняване на дейността и отправяне на жалби:
TASTING ROOM (ТЕЙСТИНГ РУМ)
гр. Варна; Ул. Драган Цанков № 8
Телефон: +359 879 22 33 23

Комисия за защита на потребителите
Адрес: 1000 гр. София, пл.“Славейков“ №4А, ет.3, 4 и 6,
тел.: 02 / 980 25 24
факс: 02 / 988 42 18
гореща линия: 0700 111 22
Уеб сайт: www.kzp.bg